Copyright © はなふさ あんに(花種 案庭)
「下描き」2000年(23〜24歳時)制作2000年(23〜24歳時)制作2001年(24〜25歳時)制作
ホームへ絵画トップへ>「下描き」